Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası


RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 
 
1. AMAÇ VE KAPSAM 
Bu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın (“Politika”) amacı, Sarkuysan’ın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek konusundaki kararlılığının bir yansıması olarak, Sarkuysan bünyesinde uygulanacak ilke ve kuralları belirlemektir. Sarkuysan’ın tüm çalışanları ve yöneticileri, Sarkuysan  Sürdürülebilirlik İlke ve Esasları’nın  ayrılmaz bir parçası olan bu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Sarkuysan hâkim ortaklarından ve İş Ortaklarından ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.
 
2. TANIMLAR
 “Bağış”, kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için kişi ve kurumlara (dernek, birlik ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi); üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir karşılık beklemeksizin yapılan nakdi veya ayni (ürün veya hizmet sağlanması gibi) yardımları ifade eder. 
“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının 10 temel sorumluluk alanını ele alan, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) bildirgelerine dayanan antlaşmayı ifade eder.
 “Devlet / Kamu Görevlisi” genel olarak aşağıdakileri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir: 
 • Yerel veya yabancı bir ülkede herhangi bir kamu kuruluşunda veya kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar, 
 • Yerel veya yabancı bir ülkede bulunan herhangi bir siyasi partinin çalışanları, tüm siyasi adaylar, 
 • Yerel veya yabancı ülkede, herhangi bir yasama, yürütme veya yargı organında görevi bulunan kişiler, 
 • Ulusal, uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimler, jüri üyeleri veya diğer yargı görevlileri 
 • Ulusal, Uluslararası veya uluslarüstü parlamentolarda çalışan görevliler veya temsilciler; 
 • Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim yargılamasında görevli vatandaş veya yabancı hakemler. 
 “İş Ortakları” Danışman, yüklenici, alt-yüklenici, tedarikçi, aracı, hizmet sağlayıcı, temsilci, acente ve benzer görevleri veya fonksiyonları yerine getirenleri içerir ancak bunlarla sınırlı olmayan kurumun iş ilişkisi kurduğu kişi veya kurumlardır.
 "Kolaylaştırma Ödemeleri (veya "kolaylaştırma", " hızlandırma")”, yapanın hâlihazırda hakkı olan rutin devlet işlemini güvence altına almak veya hızlandırmak için yapılan, resmi olmayan, uygunsuz ödemelerdir.
"Rüşvet", bir ticari işlem veya ilişkide usulsüz bir fayda elde etmek amacıyla, bir kamu görevlisine (doğrudan veya göstereceği bir başka kişiye) veya herhangi bir üçüncü tarafa, görevi gereği bir işi yapması veya yapmaması için değerli herhangi bir şey vererek, teklif ederek veya vadederek menfaat sağlamak ve bu yolla karşı tarafı yolsuzluğa teşvik etmek anlamına gelir. Bu tanımda geçen “değerli herhangi bir şey” tanımına, aşağıdaki kapsamda yer verilen fakat bunlarla sınırlı olmayan nitelikteki para, hediye ve eğlence dâhildir: 
 • Tarafsızlığı, performansı ve karar verme yeteneğini kısmen veya tamamen etkileyen veya etkileyebilecek nitelikte olan, 
 • Kamuoyu tarafından öğrenilmesi halinde itibar riskine sebebiyet verebilecek, 
 • Yürürlükteki mevzuatın ihlaline neden olabilecek, 
 • Rüşvet suçunun işlendiği algısına neden olabilecek veya 
 • Belirli bir görevi yerine getirmek için ayrıcalıklı bir muamele yapılmasına sebebiyet veren her türlü eylem.
"Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatı", ilgili işlem için geçerli olduğu ölçüde rüşvet ve yolsuzlukla ilişkili olan diğer ülkelere ait kanunlar dâhil olmak üzere (örn. FCPA - Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, UKBA - Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu, vb.) tüm mevzuat ve uluslararası anlaşmaları kapsamaktadır. 
 
“Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi ”, ülkemizde veya yabancı bir ülkede, sorumluluğu altında üst düzey kamu personeli bulunan devlet ya da hükümet başkanları, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, üst düzey adli ya da askeri personel, büyükelçiler, maslahatgüzarlar, uluslararası organizasyonların yöneticileri ve eşdeğer mevkilerde görev alan kişiler, önemli mevkideki siyasi parti temsilcileri, kamu iktisadi kuruluşlarının yöneticisi niteliğindeki kişileri ve sayılan tüm bu kişilerin aile üyeleri ile yakın ilişki içinde bulunduğu tüm kişileri de kapsamaktadır.
 
“Sponsorluk”, bir sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk koşulları yer alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar görülen sanatsal, sosyal, sportif veya kültürel etkinliklerin, nakdi veya ayni olarak (ürün veya hizmet sağlanması gibi) desteklenmesidir.
 
"Usulsüz Fayda", bir tarafın ilişkili olduğu diğer bir tarafa fayda sağlamak için, usulsüz bir şekilde, kendi görev ve sorumluluklarını ihlal etmesi sayesinde elde edilen fayda. 

“Sarkuysan ”, Sarkuysan  tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Sarkuysan’ın  konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (Joint Ventures) ifade eder. 

"Yolsuzluk", sahip olunan görev ve yetkilerin menfaate yönelik her türlü kazanç elde etmek için kötüye kullanılmasıdır.
 
 "Yolsuzluğa Teşvik", görev ve mevkiini mevzuata aykırı bir şekilde kullanması için karşı tarafı usulsüz bir şekilde teşvik anlamına gelmesidir.
 
 
3.  GENEL İLKELER 
Sarkuysan , tüm faaliyetlerini en yüksek etik standartlara uygun olarak yürütmeyi temel ilke olarak benimser. Bu doğrultuda, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir imzacısı olarak “yolsuzluğun her türüne karşı olmak” ilkesi dâhil olmak üzere BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde sayılan tüm ilkeleri benimser ve bu ilkelere uygun hareket edilmesini sağlar. 
Yerel mevzuat ile sınırlı olmaksızın, Sarkuysan ve İş Ortakları tarafından herhangi bir kimseye Rüşvet, Yolsuzluk, Kolaylaştırma Ödemeleri, ilke ve kurallara aykırı hediye verilmesine veya alınmasına müsamaha gösterilmez.
 Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak bir İş Ortağı veya herhangi bir üçüncü taraf aracılığıyla herhangi bir biçimde Rüşvet veremez, alamaz veya bu konuda yetkilendirilemez. Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatının ihlalinin, Sarkuysan ve  ilgili yöneticileri, görevlileri ve çalışanlarına idari ve/veya cezai yaptırım uygulanması, ruhsat ve lisansların iptali, varlıklara el konulması ve en önemlisi Sarkuysan’ın itibarının zedelenmesi gibi ağır sonuçları olabilir. Bir çalışanın bu Politika’yı ihlal etmesi sonucu, işten çıkarılma dâhil olmak üzere önemli disiplin cezaları gündeme gelebilir. Ayrıca, ilgili eylemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespiti halinde, ilgili yasal mercilere bilgi verilir.
 
4 .POLİTİKANIN UYGULANMASI
 4.1. Üçüncü Taraflar ve Durum Tespiti 
Rüşvet ve Yolsuzluk riskinin asgari seviyelere indirgenmesi amacıyla, usulsüz işlemlerin, işlemlerin yasal bir şekilde gerçekleştirildiği izlenimini yaratmak için “komisyon” veya “danışmanlık” ücreti veya “sair masraf gideri” açıklaması adı altında gerçekleştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilmez. 
Bu doğrultuda Sarkuysan, İş Ortakları ile ancak aşağıdaki durumlarda ticari iş ilişkisi kurar: 
 • İş Ortağı hakkında gerçekleştirilen Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme (Due Diligence) sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması, 
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına uyumun sağlanmasına yönelik gerekli olan hükümlerin, imzalanan sözleşmede yer almasının sağlanması ve 
 • İşlemin gerçek niteliğinin gizlenmesinin amaçlandığı yönünde bir algıya sebebiyet verilmemesi için imzalanan sözleşmelerde olağandışı hükümlere ve piyasa koşullarının oldukça üstünde yer alan ödeme şartlarına yer verilmemesi gerekir. 
 • Sarkuysan , iç kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan satın alma işlemlerinin piyasa koşullarına göre makul olup olmadığı hususunu denetlemektedir. 
 
4.2. Hediye ve Ağırlama 
Alınan, verilen veya sunulan tüm hediye ve ağırlamalar, aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır: 
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına uygun, 
 • Nakit, nakit benzeri veya ziynet eşya olmayan, 
 • Hizmet/promosyon alımı, indirim, üyelik, işe alım sözleri vb. gayri nakdi nitelikte olmayan, 
 • Açıklanabilir, süreklilik arz etmeyen ve makul değerde, 
 • Değeri ya da mahiyeti iş ilişkisine göre orantısız olmayan, 
 • Muhasebe hesaplarına doğru ve şeffaf bir şekilde kaydedilmiş
4.3. Siyasi Partilere Bağış Yapılması 
Sarkuysan  adına herhangi bir siyasi partiye Bağış veya herhangi bir adla ayni veya nakdi katkıda bulunmak kesinlikle yasaktır.
 
4.4. Sponsorluklar ve Bağışlar 
Herhangi bir usulsüz fayda karşılığında bir Kamu Görevlisi veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler dahil olmak üzere herhangi bir kişiye (veya Sarkuysan’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde tabi olunan mevzuatta sayılan diğer taraflara) usulsüz bir biçimde hibe, Bağış veya Sponsorluk sağlamak yoluyla Yolsuzluğa Teşvik etmek yasaktır. 
 
4.5. Kolaylaştırma Ödemeleri 
Sarkuysan, Kolaylaştırma Ödemelerine kesinlikle tolerans göstermez. Bu doğrultuda, çalışanların ve İş Ortaklarının, Sarkuysan adına Kolaylaştırma Ödemesi yapmaları yasaktır.
 
4.6. Kamu Görevlileri ile Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İstihdamı ve Bu Kişilerle Kurulacak İş 
İlişkileri İstihdam kararları etik bir şekilde alınmalı ve asla bir Kamu Görevlisinin Yolsuzluğa Teşviki veya Usulsüz Fayda elde etmek için bir yöntem olarak kullanılmamalıdır. Öte yandan aşağıdaki kriterlere uygun olması kaydıyla, Kamu Görevlileri veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler işe alınabilir veya bu kişilerle bir iş ilişkisi tesis edilebilir: 
 • İlgili işlemin meşru bir amaca hizmet etmesi, 
 • Kişinin, Usulsüz Fayda elde etmek veya mevzuata aykırı bir eylemin gerçekleştirilmesine karşılık işe alındığı algısına yol açmaması, 
 • Objektif olarak değerlendirildiğinde, istihdam edilecek kişinin ilgili pozisyon için aranan niteliklere sahip olması,
 •  Ücret ve diğer ödeneklerin iş ile kişinin niteliklerine uygun belirlenmesi. 
 
4.7. Muhasebe Kayıtlarının Doğruluğu ve İşlemlerin Şeffaflığı Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm kayıtlar doğru, şeffaf, eksiksiz ve zamanında tutulmalı, tüm işlemler yürürlükteki mevzuata ve standartlara uygun bir şekilde muhasebe hesaplarına kaydedilmelidir. Muhasebe hesaplarına aktarılan işlemler, tam ve net açıklamalara sahip olmalı, destekleyici belge ve bilgilerle (fatura, vb.) desteklenmelidir. Kayıtlar ve destekleyici belgelerin, söz konusu işlemlerin üçüncü bir kişi tarafından incelenmesi durumunda, bu kişinin, işlemlerin hangi amaçla ve ne şekilde gerçekleştirildiğini anlayabilmesini sağlayacak ölçüde açık ve net olması gerekmektedir. Muhasebe hesaplarına kaydedilmeden işlem yapılması, varlıkların kayıt altına alınmaması ve kaydedilen işlemlerin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi veya suistimal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Kayıt altına alınan tüm işlemler, periyodik olarak risk bazlı denetimlere tabi tutulmalıdır. 
 
5 .YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
Sarkuysan ’ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika’ya uymaktan ve  şirketinin ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Sarkuysan, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika’ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. 
 
Bu Politika ile Sarkuysan’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan mevzuat ile yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe, işbu Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.
 
 Bu Politika’ya, yürürlükteki Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına veya Sarkuysan Sürdürülebilirlik İlke ve Esasları’na aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya , Hukuk Müşavirliği’ne veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne raporlayabilirsiniz.
 
Bu Politika’nın bir çalışan tarafından ihlali, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve Sarkuysan’ın iç politika ve yönetmelikleri kapsamında işten çıkarılma dahil olmak üzere çeşitli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika’ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika’ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili kişi ile akdedilmiş olan sözleşmeler feshedilebilir.