Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
 
1-) GENEL BİLGİLER
 
1.1) Amaç
Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları” gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi ile birlikte Sarkuysan’ın kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatlarını, sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, oluşturmaktadır.
 
1.2) Kapsam
Sarkuysan’ın “Sürdürülebilirlik” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır.
Sarkuysan, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen gösterir.
Sarkuysan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, Sarkuysan’ın paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, müşteriler,çalışanlar ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
 
1) UYGULAMA
2.1) Sürdürülebilirlik İlke ve Esasları
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;
İşimizi etik, insan haklarına saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, fırsat eşitliğini teşvik eden, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.
Kurumsal riskleri erken tespit edip önlem alarak, riskleri etkin bir şekilde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirerek kurum genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak, İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vererek oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak, değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı yaratmak ve  sürdürülebilir karlılığı sağlamak,
Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak ve etkin kullanmak için iş yapış şekillerimizi geliştirmek, Su kullanımını azaltmak, Atıkların kaynağında azaltımı için çalışmalar yapmak, yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım  ile ekonomik değer yaratmak,
Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek faaliyetlerimizden kaynaklanan karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salımını azaltmak,
Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak, çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak,
Tüm faaliyetlerinde bilginin gizlilik, bütünlük ,güvenlik ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ,iş sürekliliğini sağlamak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak,
Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak, paydaş beklentilerini iş yapış şeklimizde ve yönetim  anlayışımızda esas almak, topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek ve  sağlık, eğitim, çevre ,sanat ,spor gibi konularda toplumsal yatırımlar yaparak, sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek, yaymak ve yeni neslin  gelişimine destek olmak,
Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
Tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek ve tedarikçilerimizin temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak prensiplerini kapsamaktadır.
 
2.2) Yürürlük 
Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.