Etik Değerlerimiz ve Sosyal Sorumluluk Politikamız


SARKUYSAN A.Ş.’nin değerleri, Şirketimizin müşterilerine, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve doğrudan ya da dolaylı olarak içinde rol aldığımız tüm toplumsal kurumlara olan taahhüdümüzü ifade etmektedir.Değerlerimiz şu an ve gelecekte tüm paydaşlarımızın gereksinmelerinin karşılanmasını hedefler.

DEĞERLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR;

1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ : Şirketimiz , gelişmesinin ve rekabetci konumunun sürdürülebilirliği için müşteri memnuniyetinin esas olduğunun bilinci içindedir.Bunun için tüm becerilerini ve kaynaklarını müşteri memnuniyetinin sağlanması için kullanır.

A. KARLILIK   :Şirketimizin yatırımcı karekterini korumak,hissedarlarımız,çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için makul bir  getiriyi   sağlamak ve sürdürmek  ana hedefimizdir.

B. SORUMLULUK: Sanayimizde ve sektörümüzde başarılı uygulamalarımız , yasal ve   etik değerlere  bağlı kalarak  sürdürdüğümüz  istikrarlı çizgimizle   kazandığımız     kurumsal  itibarımızla toplumsal  faydalar üretmeyi ve örnek olmayı önemseriz.

C.DÜRÜSTLÜK:Tüm faaliyetlerimizde dürüstlük,doğruluk ve açık sözlülük esastır.Yasalara ve toplumsal geleneklere tam bağlılık gösteririz.

D.MÜKEMMELİYET : Ürün ve  hizmetlerimizden faydalanacak  tüm  müşterilerimize ve topluma  karşı sorumluluğumuz gereği   sağlık,güvenlik,çevre koruma ve kalite güvencesi gibi konularda mükemmeliyeti  esas alırız Bunun için çalışanlarımızın üstün bilgi ve duyarlılkla teçhiz edilmelerini  sağlarız.

E.İLETİŞİMDE  İÇTENLİK : İletişim politıkamızın temeli her seviyede dialoga içtenlikle  açık olmaktır.Bu yolla sağlanacak güvenilir,doğru bilgilerin performansımıza katkı sağlayacağına inanırız.

 

2. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

A. MÜŞTERİLER : Sarkuysan  müşterilerini can kulağı ile dinlemeye her zaman hazırdır.Onların gereksinmelerini  yalnızca karşılamaya değil, önceden anlamaya çalışıyoruz.Söz verdiğimizi yerine getirmek için azami gayreti gösteriyor,yerine getireceğimizden fazlasının sözünü vermiyoruz.Amacımız, müşterilerimizin de kendi paydaşlarına  olan sorumluluklarını yerine getirmeleri  için ürünlerimiz  yanında  deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı da sunuyor, Onların çıkarlarını ve itibarlarını korumaya büyük özen gösteriyoruz.Müşterilerimizin güvenimize açtıkları verilerini  ve bilgilerini yasaların ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği  şekilde kendimize ait verilermiş  gibi koruyoruz.

B. HİSSEDARLAR  :Şirketimiz  hissedarlarına getiri sağlama ve yatırım sermayelerini büyütme uğraşısında  kurumsal yönetim ilkeleri ile hareket edİyoruz. Tüm hissedarlarımıza eşit şekilde davranıyor, Onların doğru ve eksiksiz finansal bilgilere ulaşmaları için gereken tüm tedbirleri  alıyoruz.

C. ÇALIŞANLARIMIZ :İyi çalışma koşullarının oluşturulması  ve çalışanlarımıza profesyonel gelişimleri için gereksinim duydukları  kaynakların sağlamaya özen gösteririz.

Çalışanlarımıza güveniyoruz, herbirinin kendilerini aile üyesi olarak saygın bir çalışan olduklarını hissetmelerini önemseriz. Onlarla içten ve iki yönlü iletişim kurarız.Çalışanların işlerinin her yönü ile ilgili bilgilerini koruyup arttırmalarına yardımcı olmayı ve bu amaçla eğitim imkanları sunmayı önem veririz. Çalışanlarımızın özel hayatlarına saygı duyar,siyasal görüşlerine,felsefi ve dini inançlarına karşı tarafsız oluruz.Ayrıca çalışanlarımızın da başkalarının inançlarına saygılı olmasını bekleriz.Çalışanlarımızın kişisel verilerini yasal çerçevede koruruz.

3. ÇALIŞANLARIMIZIN ŞİRKETE OLAN TAAHHÜTLERİ : Çalışanlarımız SARKUYSAN’ın değerlerine ve kültürüne uygun hareket etmeyi kabul ederler.Onlar bireysel olarak da bir topluluk olarak da bu değerlerin sahibi ve savunucusudur. Sarkuysan Çalışanları müşteri odaklıdır. Dürüst ve gerçekci olacaklar,yasalara , yasal düzenlemelere  ve şirketin yönetmelik,prosedür ve talimatlarına uyacaklardır. Kötü amaçlı ya da yasalara,yasal düzenlemelere ,şirket iç  talimatlarına aykırılıkların yönetime bildirilmesini  bir görev olarak kabul edeceklerdir.Şirketin performansı söz konusu olduğunda bilgi akışını engelleyecek hiçbir hiyerarşik yapı olamaz.Sarkuysan çalışanları üst düzeyde bir ürün ve hizmet kalitesini başarmak ve sürdürmekten gurur duyar ve deneyimlerini ve bilgisini ilgili çalışma arkadaşlarıyla paylaşır.

4. TEDARİKCİLER VE TAŞERONLAR : SARKUYSAN, ana faaliyet alanının düzenli tedarikcileri,taşeron firmaları,danışmanlar ve ticari aracıların (dağıtıcılar,acentalar v.s.) bu beyannamenin öngördüğü hususları  kabullenmelerini sağlamak için gayret edecektir. Şirket, tedarikçiler ve taşeronları ile uzun soluklu işbirliğini önemser.Onların itibarını ve gizli bilgilerini yasal mecburiyetlerin de üstünde  kendi  itibarları ve bilgileriymiş gibi korur.Tedarikci olarak hizmet veren iştiraklerimize de diğer tedarikcilere uygulanan aynı adalet ve saygıyla yaklaşılır.

5. GEZEGENİMİZ : İş yaptığımız her yerde çevreye ve doğaya  saygı göstererek ve özellikle geri dönüşüm aracıyla doğal kaynakları korumak öncelikli amacımızdır.

6. DAVRANIŞ KURALLARI

Çalışanların kurumsal davranış ilkeleri “ KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMEL KAYNAKLARI”isimli kitapcığımızda detaylı olarak belirtilmiştir.Aşağıda daha çok üçüncü kişilerle olan ilişkilerdeki ilkelerimiz yer almıştır.

A. ÇIKAR ÇATIŞMASI :Her çalışan SARKUYSAN’a sadakat gösterecektir.Kendilerinin ya da akrabalarının kişisel çıkarlarının Sarkuysan Grubundaki ticari çıkarları ile çatiştığı her durum en yakın amirin dikkatine derhal sunulmalıdır.Bu tür çatışmalara tedarikciler,müşteriler,bilinen rakipler ya da SARKUSAN’ la ilişkide olan tüm kurumlarla ilişkiler dahildir.Çalışanlar kendilerini bilinçli olarak bir çıkar çatışması konumu içine sokamaz ve kendilerinin ya da akrabalarının kişisel çıkarlarının olduğu konularla ilgili değerlendirme ,toplantı ya da kararlara katılamazlar.

B. KENDİ ADINA İŞ YAPMA : Yönetime ve çalışanlara işle ilgili tanımlanan gizli bilgilerin, akrabalar da dahil başkalarına karşı  gizliliğin korunması  onların sorumluluğu ve görevidir. Yönetimin onayı dışında çalışanlar kendi adına iş yapamaz, danışmanlık , uzmanlık gibi sıfatlarla da olsa başka bir kuruluş için çalışamazlar.

C. HEDİYELER : Çalışanlarımız kamuyla,müşterilerimizle,tedarikcilerimizle  yaptıkları işlerde tarafsız ve dürüst olacaklardır.Üçüncü bir sahış tarafından teklif edilen rüşvet,avanta ve kuşkulu öneriler çalışanın üst amirine derhal rapor edilecektir. Çalışanı üçüncü bir kişiye karşı borçlu duruma  getirecek ya da kuşkulu görünen  ya da ödün vermeyi gerektiren durumlardan geçici olsa bile kaçınılacaktır.

HEDİYELER :100 Euro  ya da eşdeğer bedeli  aşan mal ya da hizmet içerikli hediyeler ne teklif edilebilir ne de kabul edilebilir.Üst düzey yöneticisinin onayını almak koşulu ile  özellikle Uluslararası resmi durumlarda gelenek haline gelmiş hediye alışverişleri  bu kuraldan  muaf tutulabilir.

D. ÖDEMELER :Tüm çalışanlar her türlü paranın gerçek kaynağını ve nereye kullanıldığını her zaman açıklıyabilir olmalıdır.Ödemeler şirketin belirlediği esas ve usuller içinde yapılır. Şeffaf  ve yasal olmayan   ödeme yöntemlerine izin verimez.

E. SİYASİ FİNANSMAN : Sarkuysan bir siyasi partiye,bir kamu yöneticisine ya da bir kamu kurumunun  yönetimine aday kişilere  fon ya da benzeri  hizmet sağlayamaz.

 

F. BAĞIŞLAR VE İNSANİ ETKİNLİKLER : Sarkuysan’ ın hamililik ve sponsorluk etkinlikleri bu beyannamede öngörülen ilkeler doğrultusunda yapılır.Bu etkinlikler tümüyle karşılıksızdır ve şirkete bir ticari ya da idari yarar sağlamak amaçlı değildir. Şirketin bu etkinliklerdeki rolü sponsorlukla sınırlıdır.Yürütümünden ya da yönetiminden sorumluluk almaz.

G. İTİBAR VE MARKA İMAJI : İtibar SARKUYSAN’ın en hayati varlığıdır. Çalışanlar Sarkuysan’ın itibarını,imajını,   ya da kredibilitesini sarsacak hiçbir şey yapamaz,hiçbir şey söyleyemez.

H. MADDİ OLMAYAN KURUMSAL VARLIKLAR : Yöneticiler ve  çalışanlar  kişisel verilerin korunması kanunundaki sorumlulukları  içinde hareket ederler.Her türlü gizli bilginin hırsızlığa,kayba,tahrifata,değiştirilmeye  karşı korunması ,açıklanması,yeniden üretilmesi,sahteciliğe uğratılması, ya da özellikle internet ve intranet ortamında  işle ilgili olmayan,kötü ya da gizli amaçlarla kullanımının önlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu kural; teknik ve idari veriler ,müşteri,potansiyel müşteri ve tedarikci dosyaları,yazılımlar,şifreler,dökümantasyon ve çizimler,yöntemler ve teknik sırlar, üretim yöntemleri,becerileri ve parametreleri,fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları,değerlendirmeler,kontratlar,ve sözleşmeler,yayınlanmamış maliyet ve satış fiatları listeleri, stratejik ve ticari hedefler,Ar-ge bilgileri ile kilit isimleri ve irtibat bilgileri için geöçerlidir.

7. SARKUYSAN’DAKİ DEĞERLERİMİZİN ÖNCELİĞİ : Değerlerimize açıkca aykırı bir emir alan çalışan bunu uygulamayı rededebilir.Çalışanlar bu durumu derhal yönetime rapor ederler.Durum çalışanın haklılığını gösteriyorsa raporlamanın çalışan üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmaz.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

B.M.KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİNİN ON İLKESİ

UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 İlke’yi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar.

SARKUYSAN bu ilkelere bağlı olduğunu teyit eder.

UN Global Compact’in 10 İlke’si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır.

10 İlke’nin temel aldığı bildirgeler şunlardır:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi


Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi


Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi


SÖZLEŞMENİN ON İLKESİ

İNSAN HAKLARI

İlke 1 :İşletmelerden etki alanı içindeki evrensel insan haklarının korunmasına destek ve saygı göstermesi,

İlke 2 : Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması istenmektedir.

ÇALIŞMA

İlke 3 :İşletmelerden ,örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması,

İlke 4 :Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi

İlke 5 :Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi

İlke 6 :işe alma ve çalışma süreçlerinde ayırımcılığın önlenmesi istenmektedir.

ÇEVRE

İlke 7 :İşletmelerden,çevre ile ilgili konularda,zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi

İlke 8 :Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması,

İlke 9 :Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının özendirilmesi

İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele; İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşması istenmektedir.